"చీరల బేరం"

ఇందులో పాల్గొన్నవారు: శ్రీ సి.రామమోహనరావు, శ్రీ నండూరి, శ్రీమతి నాగరత్నమ్మ, కుమారి వి.బి.కనకదుర్గ

ప్రొడ్యూసర్: శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు

ఈ అరుదైన ఆడియో అందించిన శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు గారి కుమారులు శ్రీ శశిమోహన్ గారికి హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలతో