బావగారొచ్చారు - నాటిక - ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర ప్రసారం

రచన: శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు

ఇందులో

కుమారి వి.బి.కనకదుర్గ
శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు
శ్రీమతి ఎం.నాగరత్నమ్మ
శ్రీ ఎ.బి.ఆనంద్

ఆడియో సౌజన్యం: శ్రీ నండూరి శశిమోహన్

Please Use IE browser To Listen To The Audio