బంధితుడు నాటకం - Part 1

ఆకాశవాణి కడప, విశాఖపట్నం కేంద్ర ప్రసారం

వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నవలకు రేడియో అనుసరణ: శ్రీ కె.ఆంజనేయులు
నిర్వహణ: శ్రీమతి శారదా శ్రీనివాసన్
ఇందులో

సత్యం: శ్రీ సుబ్బరాయ శర్మ
సరోజ: శ్రీమతి శారదా శ్రీనివాసన్
పద్మ: శ్రీమతి పుట్టపర్తి నాగపద్మినీ దేవి
హరికృష్ణ: శ్రీ ఎన్.రవీంద్రా రెడ్డి

సౌజన్యం: డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం