ఆర్టిష్టుల కాలనీ

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం

కథ: శ్రీ ఎన్.శ్రీనివాసన్
మాటలు: శ్రీ కురుమెళ్ళ వెంకటరావు

ఇందులో

శ్రీమతి కె.హైమావతి
శ్రీ బి.ఆనందమోహన్
శ్రీ నారాయణమూర్తి
శ్రీ హనుమంతరావు
మున్నగువారు

ఆడియో సౌజన్యం: డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం