ఆదర్శ దంపతులు - నాటిక

రచన: శ్రీ భూపతి రామారావు
నిర్వహణ: శ్రీ. బి.చిట్టిబాబు
పాల్గొన్నవారు:

• శ్రీ బి.(డి).వి.ఎస్.మూర్తి
• శ్రీ కె.ఎస్.వి.కె.కిశోర్
• శ్రీమతి బి.విజయశ్రీ
• శ్రీమతి టి.రమాశ్రీదేవి

సహకారం: శ్రీ నవీన్ కుమార్

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 22, 2011
నిడివి: సుమారు 25 నిముషాలు

Please Use IE browser To Listen To The Audio


Audios Are Best Played In IE Browser