యామినీ పూర్ణతిలక - భాగం 2

రచన: శ్రీ శేషం రామానుజాచార్య
బిల్హణుడు పాత్రధారి: ఆచార్య జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం
యామిని పాత్రధారిణి: శ్రీమతి శారదా శ్రీనివాసన్