సంధ్యావందన మహత్యం - నాటిక
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
సౌజన్యం: డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం