కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ
హైదరాబాదు ఆకాశవాణి కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 18, 2011

"నీ మహిమలు పొగడతరమా"

కళాకారిణులు: డి.వర్ధని/కె.శేషులత
రాగం: భైరవి
రచన: హరి నాగభూషణం
వయోలిన్ : పి.పూర్ణచందర్
మృదంగం: కాపా శ్రీనివాసరావు