కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ
హైదరాబాదు ఆకాశవాణి కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 18, 2011

"ఎవరినాశ్రయించెదరా"

కళాకారిణులు: డి.వర్ధని / కె.శేషులత
రాగం: హైమవతి
తాళం: రూపకం
రచన: హరి నాగభూషణం
వయోలిన్ : పి.పూర్ణచందర్
మృదంగం: కాపా శ్రీనివాసరావు

"సమయము గాదా"

కళాకారిణి: డి.వర్ధని
రాగం: శుద్ధ ధన్యాసి
తాళం: ఆది
రచన: హరి నాగభూషణం
వయోలిన్ : పి.పూర్ణచందర్
మృదంగం: కాపా శ్రీనివాసరావు