కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత అనుసంధాన కార్యక్రమ ప్రసారంలోని రాగం-తానం-పల్లవి కార్యక్రమం

రాగం-తానం-పల్లవి కార్యక్రమం
వీణా వాద్యం
పుదుక్కొట్టై ఆర్. కృష్ణమూర్తి
మృదంగ సహకారం: బి.ప్రసాద్
ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర ప్రసారం
సుమారు 45 నిముషాలు ఆడియో
ప్రసార తేదీ: మే 25, 2011
రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ