రాగం తానం పల్లవి
శ్రీమతి బండి శ్యామలా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి వీణావాద్యం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేది: జూన్ 29, 2011