రాగం-తానం-పల్లవి కార్యక్రమం

వీణా వాద్యం
ఆర్టిష్టు: శ్రీ డి.శ్రీనివాస్
మృదంగం: శ్రీ వి.కాళీప్రసాద్ బాబు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 22, 2011
నిడివి: సుమారు 45 నిముషాలు