రాగం తానం పల్లవి
డాక్టర్ ఎన్,సి.హెచ్. రంగాచార్యులు గారి గానం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేది: జులై 6, 2011