రాగం తానం పల్లవి
శ్రీ డి.వి.మోహనకృష్ణ గారి గాత్రం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 13, 2011