కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతం
శ్రీ ముసిరి సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్
సుస్వరం - 6
ఆకాశవాణి ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: కుప్పా రాజశేఖర్