కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 24, 2011

ఆర్టిష్టు: మంగళంపల్లి స్వర్ణ

వయోలిన్: ఎం సూర్యదీప్తి
మృదంగం: పి.జయభాస్కర్