ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 17, 2011

త్యాగరాజ కృతి
సరసనామ
రాగం: కపినారాయణి
తాళం: ఆది
గాత్రం: మహరాజపురం సంతానం