ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 17, 2011

త్యాగరాజ కృతి
నీవన్న గుణదోషమేమి శ్రీరామా
కాపీ రాగం
గాత్రం: మహారాజపురం సంతానం