కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ
వయోలిన్ వాద్యవిన్యాసం
ఆర్టిష్టు: రాధికా శ్రీనివాసన్
మృదంగ సహకారం: శ్రీ డి.శేషాచారి
నిడివి: 60 నిముషాలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ

గంట నిడివి కల ఈ ఆడియోలో:- వర్ణం (ఆదితాళం), పలుకే బంగారమాయెనా, మా జానకి చెట్టా పట్టగ(కాంభోజి రాగం, ఆదితాళం) మొదలైనవి వినవచ్చు