కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం - గాత్ర కచేరి
ఆర్టిస్టు: శ్రీ కె.శ్యాం కుమార్
వయొలిన్: శ్రీ ద్వారం సత్యనారాయణ
మృదంగం: శ్రీ పెరవలి జయభాస్కర్
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 7, 2011