కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం
శ్రీ మేడూరి శ్రీనివాస్ గారి వీణావాద్యం
మృదంగం: శ్రీ పెరవలి జయభాస్కర్
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 6 2011
నిడివి: 60 నిముషాలు
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ