కర్నాటక సంగీత సభ కార్యక్రమం
గాత్రం: శ్రీమతి డి.వర్ధని
వయొలిన్: శ్రీ ద్వారం సత్యనారాయణరావు
మృదంగం: శ్రీ పి.జయభాస్కర్
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 25, 2011