కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతం
నాదస్వర ద్వయం
ఆర్టిష్టు : శ్రీ ఎం.డి వెంకటరాజు, శ్రీ ఎం.డి.మల్లికార్జున
ప్రత్యేక డోలు సహకారం: శ్రీ ఆర్.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 12, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ