ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్రం ప్రసారాలు
కర్నాటక సంగీత సభ కార్యక్రమం - గాత్రం
శ్రీమతి డి.శ్రీవిద్య
వయొలిన్: ఎం.సూర్యదీప్తి
మృదంగం: పి.జయభాస్కర్

1.సిద్ధివినాయకం,

2.శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు
సామ రాగం
ఆది తాళం
త్యాగరాజ కృతి

3.రేణుకాదేవి సంరక్షితోహం
కన్నడ బంగళ రాగం
ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
ఖండచాపు తాళం