ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 3, 2011
కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతం

భావములోన బాహ్యమునందును గోవిందగోవిందయని కొలువవో మనసా
అన్నమాచార్య కీర్తన
రాగం: శుద్ధ ధన్యాసి
నాదస్వరం: నందికుంట వెంకటేశ్వర్లు & బృందం

ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ