కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం
గాత్రం: శ్రీమతి టి.చంద్రభాను
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 23, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ
సుమారు అరగంట కార్యక్రమం