కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం
బృంద కచేరీ
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 16, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ