కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం
శ్రీ ఎన్.సి.హెచ్.రంగాచార్యులు గాత్ర కచేరీ
వయొలిన్: శ్రీ సూర్యదీప్తి
మృదంగం: శ్రీ వి.కాళీప్రసాద్ బాబు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 15, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ