కర్నాటక సంగీత కార్యక్రమం
శ్రీ ఎం.జయకృష్ణ గాత్రం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూలై 7, 2011