కర్నాటక సంగీత కార్యక్రమం
పంచవీణ - పుదుక్కొట్టై ఆర్.కృష్ణమూర్తి, మేడూరి శ్రీనివాస్, సీతారామయ్య, ఈమని లలితాకృష్ణ, కె.పద్మావతి
మృదంగ సహకారం: గోపాలకృష్ణ
ఘటం: రమణమూర్తి
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 13, 2011