కర్నాటక అనుసంధాన సంగీత కార్యక్రమం
పప్పు పద్మా రవిశంకర్ వీణా వాద్యం
ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూలై 11, 2011