కర్నాటక సంగీత కార్యక్రమం - వయోలిన్
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 29, 2011

శ్రీ ఎన్.సి.ఆనంద్ కృష్ణ
మృదంగం: శ్రీ శేషాచారి