ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతం - నాదస్వరం
ఏ మల్లికార్జున్ & బృందం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 18, 2011