కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతం - శ్రీ టి.చౌడయ్య
ఆకాశవాణి ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: కుప్పా రాజశేఖర్