ఆకాశవాణి ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: కుప్పా రాజశేఖర్