ఈ వెబ్సైటులో రేడియో / ఆకాశవాణి అభిమానుల కోసం కొత్త సెక్షను మొదలుపెట్టాక - దాదాపు నాలుగున్నరేళ్ళుగా ఉన్న మిత్రత్వంతో చొరవ తీసుకుని ప్రియ మిత్రులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు శ్రీ కారంచేడు గోపాలం గారిని సంప్రదించగానే, ఎంతో సంతోషంగా వారి వద్ద ఉన్న అరుదైన ఆకాశవాణి రికార్డింగులు, ఆడియోలు ఇక్కడ ప్రచురించుకోడానికి అనుమతి ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ

ఈ "భామాకలాపం" నాటిక / కార్యక్రమం / రికార్డింగు గురించి గోపాలం గారి మాటల్లోనే


It is a pleasure to present to the music lovers, this Kuchipudi production, specially recorded for All India Radio, a few decades back. Bhamakalapam is the first and foremost item in the list of dance dramas under the style. it is also perhaps the most popular one among the performances of any Kuchipudi dance troupe. Kuchipudi is a style of dance dramas, earlier called as Bhagavatams. It is perhaps because the stories revolved around Bhgavan Vishnu. Bhamakalapam and Golla Kalapam are the two dramas which are popular even today.The recording being presented here was produced under the supervision and the participation of Sri Chinta Krishna Murthy, doyen of Kuchipudi art form. It has none other than Sri Mangalampalli Balamuralikrishna and Kum Srirangam Gopalaratnam in the lead roles.
రెండో భాగం