నారాయణతీర్థ తరంగాలు
శ్రీమతి శ్రీరంగం గోపాలరత్నం
కార్యక్రమం: భక్తి రంజని
ఆకాశవాణి ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: కుప్పా రాజశేఖర్