రామదాసు కీర్తనలు
హరి హరి రామ
బృంద గీతం
కార్యక్రమం: భక్తి రంజని
ఆకాశవాణి ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్