రామదాసు కీర్తనలు
రావయ్య భద్రాచల రామ శ్రీరామ
బృంద గీతం
కార్యక్రమం: భక్తి రంజని
ఆకాశవాణి ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం