రామదాసు కీర్తనలు
శ్రీమత్ దివ్య మునీంద్ర చిత్త నిలయం
శ్రీ నేదునూరి
కార్యక్రమం: భక్తి రంజని
ఆకాశవాణి ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం