కార్యక్రమం: భక్తి రంజని
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: కుప్పా రాజశేఖర్