శివ స్తుతి
భక్తి రంజని కార్యక్రమం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ