దేవీ స్తుతి
భక్తి రంజని
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 4, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ