భక్తి రంజని గీతాలు
శ్రీ మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు కీర్తనలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 4 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ