భక్తిరంజని కార్యక్రమం
శ్రీరామ సుప్రభాతం , సంప్రదాయ కీర్తనలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 27, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ