భక్తిరంజని కార్యక్రమం
చంద్రశేఖరాష్టకం, శివకీర్తనలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 26, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ