వేద పఠనం
భక్తి రంజని కార్యక్రమం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 23, 2011

ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ