భక్తిరంజని కార్యక్రమం
శ్రీకృష్ణ స్తుతి
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 14, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ