భక్తిరంజని కార్యక్రమం
నన్ను విడచి కదలకురా
త్యాగరాజుల వారి కృతి
మహరాజపురం సంతానం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 12, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ