భక్తిరంజని కార్యక్రమం
శ్రీకృష్ణ గానలహరి
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 11, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ